• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی کاتی شاهین شهر

شهربازی کاتی شاهین شهر


میزان مشارکت در پروژه:
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی
- آموزش پرسنل

 مساحت :  500 متر
زمان اجرای پروژه : سال 1391