• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی سیاحان پرند

شهربازی سیاحان پرند

میزان مشارکت در پروژه:    
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی
- آموزش پرسنل

 مساحت :  1200  متر
زمان اجرای پروژه :   سال 1391