• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی سرزمین عجایب تهران

شهربازی سرزمین عجایب تهران


میزان مشارکت در پروژه:
- آموزش پرسنل
- نگهداری سیستم فروش (دبیت کارت)

مساحت :   3800 متر
زمان :اجرای پروژه سال 1382-1384