• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی خورشید شهر2 سرعین

شهربازی خورشید شهر2 سرعین

میزان مشارکت در پروژه :
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی
- آموزش پرسنل
 
مساحت  : 800 متر
زمان اجرای پروژه : سال 1392