• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی میو سیتی

شهربازی میو سیتی


میزان مشارکت در پروژه:
- طراحی نقشه های جانمای
- مشاوره

 مساحت:  200 متر
زمان اجرای پروژه: سال 1389