• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی میتاهو

شهربازی میتاهو


میزان مشارکت در پروژه:
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی

کشور:  ویتنام
شهر:   هوشینی

مساحت :  4000   متر
زمان :  اجرای پروژه سال1387