• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی خورشید شهر اردبیل

شهربازی خورشید شهر اردبیل


میزان مشارکت در پروژه :
- نصب و راه اندازی دستگاه های بازی
- آموزش پرسنل

 مساحت :  1100 متر
زمان اجرای پروژه : سال 1391