• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی وقت شادی کرج

شهربازی وقت شادی کرج

میزان مشارکت در پروژه:
-  طراحی نقشه های جانمایی
- نصب دستگاههای بازی
- استخدام وآموزش پرسنل
- نصب وراه اندازی ونگهداری سیستم فروش (دبیت کارت)

مساحت :  300 متر
زمان اجرای پروژه : سال 1389