• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی جزیره شادی

شهربازی جزیره شادی


میزان مشارکت در پروژه:
- طراحی نقشه های جانمای
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی
- مشاوره
- آموزش و استخدام  پرسنل
- مدیریت و بهره برداری
- نصب وراه اندازی ونگهداری سیستم فروش (دبیت کارت)

 مساحت:  450 متر
زمان اجرای پروژه:   سال  1389