• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی گنو بندر عباس

شهربازی گنو بندر عباس


میزان مشارکت در پروژه:
-  طراحی نقشه های جانمایی
- نصب و راه اندازی دستگاه های بازی
-آموزش پرسنل

مساحت : 1500متر
زمان اجرای پروژه : سال