• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی گاندو شیراز

شهربازی گاندو شیراز


میزان مشارکت در پروژه:
- طراحی نقشه های جانمايی
- مشاوره انتخاب دستگاه
- آموزش پرسنل
- نصب و راه اندازی دستگاه های بازی

 زمان اجرای پروژه : سال 1391