• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی قعله شادی بوستان ولایت تهران

شهربازی قعله شادی بوستان ولایت تهران


میزان مشارکت درپروژه:
- طراحی نقشه های جانمای
- نصب و راه اندازی  بخشی ازدستگاه های بازی
- مشاوره

 مساحت:  3000  متر
زمان اجرای پروژه : سال 1390