• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی شادی بستک

شهرشادی بستک

 میزان مشارکت در پروژه:
- طراحی نقشه های جانمای
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی
- مشاوره
- آموزش پرسنل
- نصب وراه اندازی ونگهداری سیستم فروش (دبیت کارت)

مساحت  450 : متر
زمان اجرای پروژه : سال 1389