• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی آموت

شهربازی آموت


میزان مشارکت در پروژه:
- طراحی نقشه های جانمایی
- تهیه لیست دستگاه
- طراحی و اجرا
-آموزش پرسنل
-مدیریت و بهره برداری
-نصب وراه اندازی ونگهداری سیستم فروش (دبیت کارت)

 

مساحت:   570    متر
زمان ا جرای پروژه : سال 1388