• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی سرزمین سحر آمیز اهواز

سرزمین سحر آمیز اهواز


میزان مشارکت در پروژه:
-   مشاوره
-   تهیه  نقشه های جا نمایی
-   آموزش پرسنل
-   نگهداری سیستم فروش (دبیت کارت(

مساحت :  4000 متر
زمان اجرای پروژه : سال 1388