سیاست های بازار یابی و فروش


سیاست گذاری به معنی بکارگیری سنجیده ابزار در جهت وصول به اهداف است.امروزه رشد روز افزون مراکز تفریحی ورقابت تنگاتنگ آنان برای داشتن سهم بیشتری از بازار باعث ایجاد فضای بسیار سختی برای تصمیم گیری مدیران شده است در چنین فضایی که یک اشتباه یا تقسیم نادرست مدیران ممکن است به شکست دائمی شان منجر شود ,داشتن استراتژی های رقابتی امری اجتناب نا پذیر است.

 
بخش های سیاست های بازار یابی و فروش آموت لند:

      - استراتژی رهبری هزینه ها

      - استراتژی متمایز سازی خدمات

      - استراتژی تمرکز بر خدمات

      - تسلط بر حرکت

      - مدیریت قیمت گذاری

      - مدیریت فروش

      - شناسایی رقبای بالقوه

      - برآورد بازار هدف

      - مشتری مداری ذهنی

      - اهمیت مشتری