درباره طراحی

طراحی داخلی , مجموعه دانش  , فن و هنری است که با عناصرمطلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت وغیره...
سعی در بهینه سازی فضاها ودستیابی به کار آیی وکارکرد مناسب در کنار زیبایی معانی ومعناها ها می باشد.
طراحی داخلی با ایجاد مجموعه ای  از باید ها و نباید ها کثرتها وکاستی ها و قرار دادن  فرم در برابر فرم
و فضا  در برابر هندسه داخل در برابر خارج می کوشد ارتباط معنایی را مفهوم بخشد.